ویلن به دلیل نداشتن Feret Board ( یعنی نشانه ایی برای محل دقیق انگشت گذاری كه در ساز های ایرانی به آن پرده یا دستان می گویند ) یكی از سخت ترین ساز های دنیاست . به این معنی كه نوازنده باید با شنیدن زیاد موسیقی و یادگیری سرایش ( سلفژ ) گوش خود را تقویت كند تا بتواند جای دقیق صداها را پیدا كند و صدایی خوش از این ساز تولید نماید